Available courses

- Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
- Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.
- Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
- Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.

Adquirir coneixements en matèria preventiva en l’execució de tasques en espais confinats segons Reial Decret 486/1997.


- Identificar els objectius per a orientar les activitats diàries
- Desenvolupar plans de treball per aconseguir els objectius previstos
- Gestionar els temps per ser eficients en les tasques diàries
- Desenvolupar habilitats personals per a gestionar els nostres recursos de manera eficaç
- Prioritzar les tasques segons la planificació proposta

Capacitar en els procediments de treball i en les normes de seguretat relatives al marc

legislatiu d’aplicació en la utilització i l’ús del carretó elevador.

Millorar la gestió del negoci i establir les bases i les estratègies d’actuació per tal de poder garantir el correcte funcionament. Fer de cada delegació una unitat de negoci autònoma i auto gestionada.

Buscar l’excel·lència de qualitat en la gestió i en el funcionament incorporant un sistema i una metodologia de treball fiable. 

Donar les eines necessàries per a ajudar a les persones claus a desenvolupar les seves tasques.

Incorporar la cultura de gestió i del rendiment i aprendre a gestionar amb criteris de productivitat.

Aprendre a utilitzar l’observació com un recurs per tal de detectar les dinàmiques psíquiques implicades en la labor dels professionals i dissenyar l’acció terapèutica que es consideri adient a cada àmbit.

Desenvolupar les funcions psíquiques encadenant a fi efecte de promoure el seguiment del que s’anomena procés helicoïdal.


Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensable dirigit a comandaments intermedis, directius, empresaris i qualsevol persona que necessiti el títol de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) bàsic de 60 hores al Sector de la Construcció o del Metall, o per qualsevol altre interessat en una formació àmplia en PRL.


Capacitar en els procediments de treball i en les normes de seguretat relatives al marc legislatiu d’aplicació en l’ús del pont grua pòrtic.


Introducció a la defensa personal

Protocol de contenció mecànica. Estudi del protocol de contenció bàsic del centre

Cohesionar l’equip de CRM

Augmentar l’autoconeixement per tal d’orientar el comportament i els patrons de conducta en les competències necessaries per una millora en la comunicació i les relacions interpersonals.

Gestionar l’estrès.


Aprendre i conèixer totes les funcionalitats que ofereix el CMS Wordpress, per poder gestionar continguts i websites. Obtenir uns coneixements base per poder entendre com funciona l’estructura d’una pàgina web i com es poden aplicar diversos estils per poder personalitzar-la.


- TEA en la vida adulta: situació actual. Característiques clíniques particulars de la vida adulta. Aspectes importants del diagnòstic, i del diagnòstic diferencial. Abordatge terapèutic en adults TEA: tractament psicofarmacològic

Conèixer els mecanisme de producció d’un incendi i aprendre a utilitzar els extintors de CO2 i de pols per tal d’evitar incendis.

- Estudi dels aspectes ètics de les ciències de la vida (medicina i biologia, principalment), així com de les relacions de l'home amb els altres éssers vius.

- Novetats en la formació mínima obligatòria de Prevenció de Riscos Laborals per als treballadors del sector del metall

Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de las Grúas Móviles Autopropulsadas. Obtener el carnet de OGMA de acuerdo al RD 837/2003 de 27 de junio. 

Adquirir, d'acord als continguts formatius desenvolupats pel IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l'establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de construcció incloses en l'annex i del citat reglament.

Aprendràs Anglès

-Conèixer què és seo i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.


-    Dominar els principis del Màrqueting on line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals on line existents.
-    Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
-    Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
-    Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line positiva sobre una empresa, producte o servei.
-    Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.
-    Fomentar l’autoaprenentatge, ja que les eines que s’utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.
-    Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l’alumnat: competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d’aprendre a aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el mon Online i competència social.

- Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procedime nts establerts i la normativa vigent, assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

- L'objectiu bàsic d'aquest curs és que l'alumne sigui capaç de reaccionar davant de qualsevol situació relacionada amb la gestió comercial, fent un ús pràctic i funcional de la llengua anglesa.

- Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

- Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda, en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

- Suport vital i primers auxilis
- Dol i depressió a la tercera edat
- Guia per al pacient amb Alzheimer/demència
- Orientació Educativa i Professional

- Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodología d'ocupació amb suport per facilitar l'accés i manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat.

- Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social.